يک سند تاريخی : نطق اعليحضرت غازی امان الله خان در افتتاح جشن استقلال ۱۳۰۴ هجری شمسی

يک سند تاريخی : نطق اعليحضرت غازی امان الله خان در افتتاح جشن استقلال ۱۳۰۴ هجری شمسی

بمناسبت نودوششمين سالگرد استرداد استقلال افغانستان

منبع : شمارۀ دوم سال هفتم جريدۀ امان افغان، يوم شنبه ۲۴ اسد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی

اولاد های عزيز من عسکر و ملت نجيب و شجاع من!

اولاً به همۀ شما تبريک عيد استقلال را عرض ميکنم، بعد از آن به جنابان شما حاضرين محترم توصيه ميکنم «استقلال» را که بجان و خون خود حاصل کرده ايد حال تا درجۀ در راه نگهداری آن بجان و مال و فدا کردن تمام هستی خويش آماده و تيار باشيد تا هيچکس اين استقلال باشرف را از شما برده نتواند و يک لکۀ بدی را بران نيندازد (غلغلۀ دعاگوئی و کف زدنهای شادمانی).

البته شما حاضرين کرام و طبقۀ موجوده از استقلال يک حظ برده، بران يک دلچسپی داريد، اما طبقه های آيندۀ ما و شما حظ و منفعت و شرافت استقلال را بهتر و خوبتر فهميده زياده تر از آن فوايد خواهند گرفت . (کف زدنهای شادمانی). خدا را شاکرم که درين عرصۀ شش سال و چند ماه من عاجز برای شرف، عزت، و معارف و هرگونه ترقيات شما، تا درجۀ که جان داشتم ، کار کردم و کوشش نمودم . الحمدالله که در نتيجۀ آن زحمات خود هر روز و هر لحظه ملت خود را بهتر و خوبتر ميبينم . بعد از اين نيز با شما برادران خود عهد و وعده ميکنم که حيات خود را وقف ترقيات مملکت تان و جان خود را فدای حاصل کردن شرف و بهبودی شما ملت خواهم ساخت (غلغلۀ دعاگويی) .

از خدای خود آرزو و نياز دارم تا سالهای زيادی، که از آرزوی من زياده و بلند تر باشد، بسيار عيد های با استقلال و باشرف را مثل اين روز مبارک به ملت افغانستان اعطا کند تا ما و شما هميشه با شرف و آزاد بوده در دين و دنيا با عزت و سرفراز باشيم! الهی آمين !!

اکنون افتتاح اين عيد مبارک استقلال را به اين نطق خود نموده ، به ميله و خوشی آن آغاز ميکنم .

توصيۀ آخرين من بشما اينست که درين عيد استقلال شادان و خندان بوده با همه رفقای خويش خوشی و گرمجوشی کنيد و آزاد باشيد به شرطيکه آزادی ديگران را اخلال نکنيد و با اطفال خود محبت داشته باشيد، مخصوصاً عسکری های خود را بنظر محبت ببينيد و معزز بدانيد، چرا که از برکت برق شمشير همين عسکر های ماست که ما و شما به اين روز مبارک مشرف و نايل گرديده ايم .

زياده برين نطق خودم را بسلامتی و خورسندی شما خاتمه داده از خدای خود خواسته ام که خوبی های دين و دنيا را نصيب تان فرموده دولت شما را بهترين و باشرف ترين دولت های روی جهان بگرداند.

۱
غازی امان الله خان حين ايراد نطق افتتاح جشن استقلال

2

تماشاچيان خيمهٔ مهمانان عاليرتبه

3

هنرمندان حين اجرای حرکات هنری

(پايان)

Print Friendly, PDF & Email