خپرونې/نشرات

مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کنری

مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزاټ غازی ميرزمان خان کنری مشخصات کتاب اسم کتاب: مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات ...
Read More

دغازي ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه

دغازي ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه  د کتاب پيژندنه د کتاب نوم :  دغازی ميرزمان خان ...
Read More
استقلال امانيه

استقلال امانيه

استقلال امانيه دکتاب پيژندنه استقلال امانيه لومړۍ برخه : استقلال امانيه دوهمه برخه : شمشير امان دريمه برخه : گلشن ...
Read More

زنداني خاطرات

زنداني خاطرات دکتاب پيژندنه زنداني خاطرات د کاب نوم : محمد هاشم زماني ويناوال : ١٠٠٠ ټوکه د لومړي چاپ ...
Read More

دزماني ياد

دزماني ياد دزماني ياد دکتاب پيژندنه دزماني ياد :د کتاب نوم داکتر عبدالرحمن زمانى راټولوونکې ١٠٠٠ ټوک دچاپ شمير ١٣٨٥ ...
Read More

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې درسالې پيژندنه اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې درسالې نوم ...
Read More

داستقلال څلورمه جبهه

داستقلال څلورمه جبهه داستقلال څلورمه جبهه داستقلال څلورمه جبهه :د کتاب نوم عبدالخالص اخلاص :مؤلف حبيب الله رفيع : سريزه، ...
Read More

جنگ استرداد استقلال افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

دکتاب پيژندنه جنگ استرداد استقلال افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر ، حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ ...
Read More

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه دکتاب پيژندنه په ...
Read More

The World As I See It

The World As I See It دکتاب پيژندنه The World As I See It نړۍ هغه شان چې زه يې ...
Read More
Print Friendly, PDF & Email