خپرونې/نشرات

استقلال امانيه

استقلال امانيه

استقلال امانيه دکتاب پيژندنه استقلال امانيه لومړۍ برخه : استقلال امانيه دوهمه برخه : شمشير امان دريمه برخه : گلشن ...
Read More
Zandan-e-Khateraat_m-190x300

زنداني خاطرات

زنداني خاطرات دکتاب پيژندنه زنداني خاطرات د کتاب نوم : محمد هاشم زماني ويناوال : ١٠٠٠ ټوکه د لومړي چاپ ...
Read More
Da-zamani-yaad_m-190x300

دزماني ياد

دزماني ياد دزماني ياد دکتاب پيژندنه دزماني ياد :د کتاب نوم داکتر عبدالرحمن زمانى راټولوونکې ١٠٠٠ ټوک دچاپ شمير ١٣٨٥ ...
Read More
rs-m-204x300

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې درسالې پيژندنه اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې درسالې نوم ...
Read More
Salurama-Jabha-med-190x300

داستقلال څلورمه جبهه

داستقلال څلورمه جبهه داستقلال څلورمه جبهه داستقلال څلورمه جبهه :د کتاب نوم عبدالخالص اخلاص :مؤلف حبيب الله رفيع : سريزه، ...
Read More
Chitral-front_med-190x300

جنگ استرداد استقلال افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

دکتاب پيژندنه جنگ استرداد استقلال افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر ، حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ ...
Read More
mumand-m-205x300

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه دکتاب پيژندنه په ...
Read More
wordasiseeit2

The World As I See It

The World As I See It دکتاب پيژندنه The World As I See It نړۍ هغه شان چې زه يې ...
Read More