دغازي ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه

 د کتاب پيژندنه

 

د کتاب نوم :  دغازی ميرزمان خان ميرزمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لنډه کتنه

مؤلف :  ډاکټر عبدالرحمن زماني

ناشر: د مُسکاخپرندويه مؤسسه

دچاپ زيار : شوکت زمانی/ زمان زمانى

د چاپ کال :   ۱۳۹۶ لمريز هجري   کال ژمې (٢٠۱۸ ميلادى)

د چاپ شمير:  ١٠٠٠ ټوکه

د چاپ ځای :   اسد دانش مطبعه، کابل، افغانستان

معلومات :  Info@ZamaniFamily.com

 بشپړ کتاب له دغه ځايه ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email