مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کنری

مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزاټ غازی ميرزمان خان کنری

 

مشخصات کتاب

اسم کتاب: مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی ميرزمان خان کُنری

مؤلف:  داکتر عبدالرحمن زمانی

ناشر:  مؤسسۀ انتشارات مُسکا

اهتمام : شوکت زمانی/ زمان زمانى

تاريخ چاپ:  ۱۳۹۶ لمريز هجري  (٢٠۱۷ ميلادى)

تعداد چاپ : ١٠٠٠ جلد

محل چاپ :  اسد دانش مطبعه، کابل – افغانستان

معلومات :  Info@ZamaniFamily.com

ويب سايت :  www.zamanifamily.org

پی دی ايف مکمل اين کتاب را ازين جا بدست آورده ميتوانيد

Print Friendly, PDF & Email