په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه

دکتاب پيژندنه

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغازي ميرزمان خان ونډه :د کتاب نوم
داکتر عبدالرحمن زمانى :مؤلف
١٠٠٠ ټوک دچاپ شمير
١٣٨٨ ل/ ٢٠١٠ م دچاپ نيټ
مطيع الله روهيال ډيزاينرر
حاجي زمان زماني دچاپ زيار
مسکا خپرندويه ټولنه چاپ او کمپيوټر ځاى
دعبدالمجيد مومند کتاب پلورنځې، جلال آباد، بيهقي کتاب پلورنځې، کابل، افغانستان د لاسته راوړلو پته
rzamani@zamanifamily.com

معلومات

[hr]

د مطالبو فهرست

پښتي
نقشې
سريزه
دوتلي تاريخ پوه ښاغلي پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ تقريظ
دپياوړي ټولنيز،فرهنگي او سياسي شخصيت ښاغلي محمد داؤد مومند تقريظ


لومړۍ برخه : آزاد سرحد د استعمارى ضد فعاليتونو ټينگ مورچل
د آزاد سرحد لنډه تاريخچه
په تدريجي توگه دافغانستان د خاورې دمهمو برخوجلاکيدل
په سيمه کې دانگريزانو مداخله
د”تړلي سرحد” يا “Closed Boarder” پاليسي
دانگريزانو دوړاندې تگ سياست
دشمال غربي سرحد د ځانگړې ايالت جوړيدل
د مومندو قوم او خيلونه
دمومندو مشهورځايونه او شخصيتونه
تاريخي او مشهور ځايونه
مشهور شخصيتونه، مشهور زيارتونه

دوهمه برخه :د مومندو آزادۍ غوښتونکې جگړې
دمومندو تاريخي جگړې او غزاگانې
انگريزانو سره د مومندو تاريخي غزاگانې
انگريزانو سره د مومندو دغزاگانولنډيز
مومند او دډيورنډ کرښه
دانگريزانو په مقابل کې د جهاد اعلام او دروحانيونو رول
دپښتنو قبايلو په سيمه کې داسلام په نامه جگړې
د مغلو په مقابل کې د پيرروښان نهضت
دسکهانو په مقابل کې د سيد احمد بريلوي مذهبي خوځښت
دانگريزانو په مقابل کې د شيخ ا لهند تحريک
په آزادو قبايلي سيمو اومومندو کې د هندوستان دوسلوالو مسلمانانوحرکت او مرکزونه
دسمڅې د مجاهدينو مرکز
دچمرکنډ د مجاهدينو مرکز
دالمجاهد اخبار خپرول
دغازيانو دمشرانو ارتباطات او چال چلند
په آزاد سرحد او خصوصاً مومندو کې دانگريزانو په مقابل کې د پاڅونونو علتونه
دسيمې د ادارې دپاره دانگريزانو هلې ځلې
په افغانستان او دهند په نيمه وچه کې دانگريزانو دسيسې او جاسوسان
داستخباراتې ادارې انکشاف
داستخباراتي ادارو مختلفې څانگي او فعاليتونه
دهند په نيمه وچه او افغانستان کې دانگريزانوجاسوسي فعاليتونه
ستره لوبه ( The Great Game يا بازي بزرگ)
په کابل کې دانگريزانو ميشته وکيلان يا مسلمان ايجنټان
دمختلفو وسايلو او چلونو نه استفاده
دآزاد سرحد د قبايلو غزاگانې اواميرحبيب الله خان
دسردار نصرالله خان رول او برخه

دريمه برخه :دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د کنړ د غازي ميرزمان خان ونډه
دکنړ دغازي ميرزمان خان لنډه پيژندنه
د مومندو په مشهورى سرى غزا کې دغازي مير زمان خان گډون
د١٩٠٨ م (١٢٨٧لمريز هجري)کال دسرې غزا دجريان تفصيل
د١٩٠٨ کال په سرې غزا کې گډون کوونکې انگريزي قواوې
د١٩١٥ م (١٢٩٤لمريز)کال د شبقدر په مشهورې غزا کې دغازي ميرزمان خان گډون
د١٩١٥ م (١٢٩٤لمريز)کال د شبقدر د مشهورې غزا تفصيل
دانگريزانو د فشار له امله دامير حبيب الله خان په بند کې
دشيرپور په زندان کې
دغازي ميرزمان خان په سر د شهزاده امان الله خان جريمه

څلورمه برخه : نښلونې

لومړۍ نښلونه : دمومندو غزاگانې د ولسي شاعرانو په اشعارو کې

دهډې صاحب د١٨٩٧ کال دډيرۍ شبقدرغزا
داقرب ډاگ غزا
دخاپښ او ناوگۍ
دغازيانو د شهامت خبرې
دمومندو د١٩٣٣ کال غزا
دارنوۍ د ١٩١٩ کال غزا
دگنداو غزا

دوهمه نښلونه : په مومندو کې دانگريزانو سره په جگړو کې برخه اخيستونکي مشهور غازيان او روحانيون

١. دلالپورې سعادت خان
٢. دهډې ملا صاحب
٣. دترنگزو حاجي صاحب
٤. دچکنور ملا صاحب
٦. دسرکاڼو ميا صاحب
٧. داسلام پور ميرصاحب جان پاچا صاحب
٨. کاکا جي صنوبر حسين مهمند
٩. غازي ماسل خان
١٠. ميراجان سيال
١١. د بتخاک حضرت صاحب (عبدالشکور)

دريمه نښلونه : دوسلو سره د پښتني قبايلو مينه او د هغوې دوسلو ډولونه

څلورمه نښلونه : څو مهم تاريخى عکسونه

پنځمه نښلونه : دډيورنډ د کرښې د لوزنامې پښتو ژباړه

شپږمه نښلونه : دانگريزي استعمار سره د پښنتو قبايلو په مبارزو پورې تړلي دوه ريښتوني نکلونه

د يوه قبايلي غازي د ميړانې دسترگو ليدلې کيسه
دمومندو دسلطان ملا او دهغه د زوې کيسه

ماخذ او دزياتو معلوماتو دپاره داسنادو او کتابونو فهرست

د نومونو او ځايونو فهرست

دډاکتر عبدالرحمن زماني لنډه پيژندنه

Print Friendly, PDF & Email