جنگ استرداد استقلال افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

جنگ استرداد استقلال افغانستان جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

دکتاب پيژندنه

جنگ استرداد استقلال افغانستان : جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر ، حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

:د کتاب نوم

داکتر عبدالرحمن زمانى

:مؤلف

مؤسسۀ انتشارات مسکا

:امورکمپيوتر

مؤسسۀ انتشارات مسکا

:ناشر

١٣٨٦ شمسى (٢٠٠٧ ميلادى)

:تاريخ چاپ

حاجى محمد عمر خيل

:کمپوز

کتاب فروشى دانش

:محل بدست آوردن

يونيورستي بک ايجنسي، پشاور
:معلومات
[hr]

فهرست مطالب

مشخصات کتاب
اهدأ
اظهار امتنان وسپاس

فهرست مطالب
تقريظ محترم داکتر سيد عبدالله کاظم
تقريظ محترم فضل غنى مجددى
مقدمۀ مؤلف

جنگ استرداد استقلال افغانستان :
شرايط داخلى افغانستان  قبل از جنگ
علل جنگ سوم افغان انگليس
چرا انگليس ها کوشيدند جنگ را بى ارزش جلوه دهند
اهميت جنگ سوم افغان و انگليس  واعتراف انگليس ها
تناسب قواى در گير در جنگ سوم افغان و انکليس
قواى افغان در جنگ سوم افغان-انگليس
قواى  انگليس ها در جنگ سوم افغان انگليس
سه جبهۀ عمدۀ عسکرى جنگ استقلال
جبهات قومى واهميت نيرو هاى قومى  

جبهۀ چهارم استقلال (چترال/کنر):
موقعيت تاريخى و جغرافيائى کنر
موقعيت تاريخى و جغرافيائى چترال
مداخلۀ انگليس ها در چترال
تعين سرحدات و مناقشۀ سرحدى بين کنروچترال
جدا ساختن تدريجى قسمت هاى  خاک  افغانستان
سرحد در قسمت ارنوۍ علامت گذارى نشده بود
موقف خاندان مهتر در رابطه با انگليس ها و جنگ استقلال
تناسب قواى دو طرف

جريان رويداد هاى جبهۀ چهارم:
فتح ارنوۍ توسط غازى ميرزمان خان
پيشروى مجدد افغان ها
حرکت جنرال عبدالوکيل خان از اسمار
لست شهداى جبهۀ چترال و کنر
اسماى مجاهدينى كه در جبهۀ چترال و جنگيده و به خلعت شاهانه سرفراز گرديده اند

ضميمه ١: مجاهدين و روحانيون معروف سمت مشرقى:
غازى ميرزمان خان کنرى
جنرال عبدالوکيل خان نورستانى
جنرال خان محمد خان کنرى
مولانا عبدالخالق اخلاص
حاجى جمدر خان
حاجى صاحبان بارگام (حاجى عبدالرحمن خان و حاجى عبدالودود خان)
محترم عبدالحکيم آخندزاده
حاجى صاحب ترنگزى
ملا صاحب چکنور
ملا صاحب بابړه
ميا صاحب سرکاڼى
شيخ پاچاى اسلامپور

ضميمه ٢: عکس هاى مهم تاريخى مربوط به جنگ

ضميمه ٣: انواع اسلحۀ که در جنگ سوم افغان و انگليس مورد استفاده قرار گرفت

ضميمه ٤:لست واحد هاى عمدۀ قواى انگليس در جنگ سوم افغان و انگليس

ضميمه ٥: جبهۀ چهارم در اشعار محلى

فهرست ماخذ و اسناد

Print Friendly, PDF & Email