داستقلال څلورمه جبهه

داستقلال څلورمه جبهه

داستقلال څلورمه جبهه

داستقلال څلورمه جبهه


داستقلال څلورمه جبهه
:د کتاب نوم
عبدالخالص اخلاص
:مؤلف
حبيب الله رفيع
: سريزه، سمون او نښلونې
١٣٦٥ لمريز کال
:لومړې چاپ
١٣٨٤ ل / ٢٠٠٥ م کال
: دوهم چاپ
حاجى محمد عمر خيل
: کمپوز
دانش خپرندوې ټولنه
:چاپ او کمپيوتر ځاى
دانش کتاب پلورنځې، پيښور
:دلاسته راوړلو پتى:
يونيورستي بک ايجنسي، پيښور
rzamani@zamanifamily.com
:معلومات

 

[hr]

فهرست مطالب

سريزى

تړون

دخپلواکۍ نامتو مشر خان غازي ميرزمانخان

د خپلواکۍ د يوى هيرې جبهې ېو ياد سپاهي

تقريظ: داستقلال څلورمه جبهه

د ليکوال خبرى

اخځليک

لومړې څپرکې : دخپلواکۍ جگړه

دوهم څپرکې : ددى اثر مهمې څهرى
امان الله خان
ميرزمان خان
عبدالخالص اخلاص

دريم څپرکې : دا اثر
مل
نښلونې

 

Print Friendly, PDF & Email