اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې

درسالې پيژندنه

اوسنۍ روغتيايي ستونزې داسلامي فقهې په رڼا کې درسالې نوم
ډاکټرر عبدالرحمن زمانى مؤلف
داسلامي فقهې اداره خپروونکى
کاليفورنيا، دامريکا متحده ايالات دچاپ ځاى
د٢٠٠٨ کال دجنوري مياشت دچاپ نيټه
مؤلف او داسلامي فقهې اداره دچاپ او خپرولو حقوق
داسلامي فقهې اداره د لاسته راوړلو پته

rzamani@zamanifamily.com

معلومات

 

[hr]

دمطالبو فهرست

داسلامې فقهې سريزه

لايف سپورټ
دمرگ د پيژندنې عنعنوي معيارونه او عصري طبابت
ناروغ څه وخت مړ گڼل کيږي؟
دلايف سپورټ د ماشين بندول

روژه او ستاسې روغتيا
دروژې روغتيايي گټې څه دي؟
دځينو مهمو عامو ناروغيو سره  د روژې ارتباط
په روژه کې د روغتيا د ښه ساتلو دپاره سپارښتنې

دغړو پيوند او بخښل
کوم غړي پيوند کيداې شي؟
د غړو او انساجو د پيوند تاريخچه
د پيوند دپاره دانساني غړو مناب
اسلام او د غړو بخښل
دغړو د بخښلو او پيوند شرايط څه دي؟

جينونه، ارثيت  او د ارثي خواصو آزمايښت
جنيټيک بدلون او سمون څه ته وايي؟
د جنيټيک بدلون او سمون له لارې   اصلاح شوي  خواړه…
په ناروغيو کې د جينونو برخه
جنيتيک سلا مشوره او علاج  څه ته وايي؟
اسلام پدې هکله څه وايي؟

اميدواري (حمل)
د اميدوارۍ پيل
د ماشوم د جنسيت ټاکنه
د جنس په ټاکلو کې د پلار رول
د مور په رحم کې د جنين وده او تکامل
دعلمي څيړنو او قرآني ارشاداتو سمون

شنډتوب يا عقامت
شنډوالې څه ته ويل کيږي؟
دعقامت يا شنډوالي علتونه
د شنډوالي د علاج لارې چارې
دنوې ټکنالوژۍ په مرسته دشنډوالي علاج
دنوې ټکنالوژۍ نه راپيداشوې ستونزى
د مسلمانو ډاکټرانو او فقهې د پوهانو نظريات

د اميدوارۍ مخنيوې   (Contraception)
د اميدوارۍ د مخنيوي تاريخچه
اسلامي طب او د اميدوارۍ مخنيوې
د اميدوارۍ د مخنيوي دطريقو ډولونه

کلونينگ يا د ورته شيانو جوړول
کلونينگ څه ته وائي؟
د کلونينگ تاريخچه
د حجراتو مختلف ډولونه
د “تنى”  دحجراتو (Stem Cells)   اهميت او رول
د کلونينگ تخنيک
د مصنوعي القاح سره د کلونينگ توپير
د کلونينگ په هکله دمسلمانو ډاکټرانو اواسلامى فقهى د اکادمۍ دري
ز

 

Print Friendly, PDF & Email