زنداني خاطرات

زنداني خاطرات
زنداني خاطرات
دکتاب پيژندنه

زنداني خاطرات

د کاب نوم :

محمد هاشم زماني

ويناوال :

١٠٠٠ ټوکه

د لومړي چاپ شمير :

١٣٧٩/٢٠٠٠ لمريز کال

لومړې چاپ :

٢٠٠٦ م کال

دوهم چاپ :

١٠٠٠ ټوکه

ددوهم چاپ شمير :

د آرش نشراتي مرکز

چاپ او کمپيوتر ځاى :

دانش کتاب پلورنځې، پيښور

دلاسته راوړلو پتى:

يونيورستي بک ايجنسي، پيښور

[hr]
Print Friendly, PDF & Email