د شمــلو گل

انجينر وکيل متين

د شمــلو گل

د ارواښاد کاکا محمد هاشم زماني په ياد

[hr]

هـــــــــــــزاران گلــــــونه گل پـــــــه نسيمونو د بهار شي
خو يو نيم ئــــې د شملو يـــــــــا د ليلا د غاړې هار شي

[hr_invisible]

تقاضــــــا د طبيعـــــــــت ده مينان د ښــــــــــکلا ډېـر دي
د بلبل مينه پــــه گـــل او د پتنگ پــــــه سره انگار شي

[hr_invisible]

د شبنم دانـــې په دواړو يـــــو شآن اوري نيمو شپو کې
سپلمۍ ورژېږي ډاگ کې گلاب زلفو ته سينگار شي

[hr_invisible]

محبت ئــــې له بشــــر ســـره وو نغښتى پــــــه وجود کې
افتخار پــــه (زمـــــــــــــاني) ځکه ځما د ټول ديار شي

[hr_invisible]

تــــه ډېــــر ښــــه وائــــې ناصحه شــــم دې زار له تسلا نه
خــو والله کـــه زخـمي زړه مې په ملهم باندې قرار شي

[hr_invisible]

وچول د ستـــــرگو نـــه ښــــــائي متـــــــــين عبدالوکيله!
خيردى جوړکه په گرېوان باندې داوښکو جويبار شي

[hr_invisible]

هـــــېرول د جانـــــــان نـــــــــه ښائي متـــين عبدالوکيله
کـــــه و ختونه پـــه کلــونو تېر په منځ کې بې شمار شي

[hr]

جون ­ ١٥ ­ ٢٠٠٥ منټيکا ­ کليفورنيا

Print Friendly, PDF & Email