د ارواښاد کاکا محمد هاشم زماني په ياد

انجينر وکيل متين

د ارواښاد کاکا محمد هاشم زماني په ياد

[hr]

ستا له لاسه مهار ولوېد شوخ کاروان دې چاته پرېښود
مشکل کـــــار د کـــــــږو لارو د څاروان دې چاته پرېښود

د قـــلم توره دې کېښوه لا خـــو اوږد منزل پـــــــــروت دى
د افغان د زوړ کميس څيرې گـــــرېوان دې چاته پرېښود

تـــا خـــو نوې بــــله کـــړې مــــړه ډيــــــــوه وه د پـــــــــوهنې
بل فــــــانوس د نوو هيـــــــلو د عـــــرفان چــــــاته پرېښود

همدا تـــــــــه وې مصـــــور د گـــــرېوانونو په هــر حال کې
دا چې ډک دى لـــــه نــــاخوالو دا فغان دې چاته پرېښود

د وطن د لــــــــــــــيلا زلـــــفې گــــلان غــــواړي ستا د فکر
اى مجنونه! اى مالياره! شاړ بيابان دې چــــاته پرېښود

تــــا خـــــو ويل کـــه ژوند بـــاقي وو ځـم به بيا په زړو لارو
چې پـﻻــه تـا وو گران له ځانه هغه گران دې چاته پرېښود

په فــــــراق کې دې اى مشره! ډېرې خونې شوې غمجنې
دا چې ولمبېد په اوښــــــــکو دا کنعان دې چاته پرېښود

څـــــــوک بــه ونغـــــــاړي بيا مټې په ډگــــر کې د ناخوالو
دا د وخـــت د گـــــوزارونـــو پهـــــــلوان دې چاته پرېښود

همــــــراز نه شته ستا په راز او راز لـــــه هر چا سره نه شي
چې همــــراز وو د رازونـــــــو ـ دل و جان دې چاته پرېښود

ته استـــــــــــاد وې د يــــــــــووالـــــــي ته مثال د محبت وې
څوک به درس د ثبات راکــــړي دبستان دې چاته پرېښود

ستا د دواړو سترگــــــــــــــــــــو تور وې پرگنې د افغانانو
په وحـــــدت د اولسونو اطميـــــــــــنان دې چاته پرېښود

خدايزده بيا کـــــــــــــــــه ژر پيدا شي ثاني ستا د ژور فکر
د رنگين جهان خـــــــــاونده خپل جهان دې چاته پرېښود

خاموشۍ فضا نيــــــــــــــــــــولې انگازې دې د غږ نه شته
پاروونکى د جذبو ـ سرشار بيان دې چـــــــــــــاته پرېښود

د وخت شآه او گــــــدا هم ځي په دې لار چې ته پرې لاړې
خوچې تېردې کړشکنجوکې هادوران دې چاته پرېښود

نسکــــور جــــــام د زمـــــــاني به بيا ډک نه شي اى متينه!
څوک به غږ راباندې وکړي وکيل جان دې چاته پرېښود

[hr]

جون ­ ١١ ­ ٢٠٠٥ منټيکا ­ کليفورنيا

Print Friendly, PDF & Email