ستر مشر زماني صاحب ته

انجنير عبدالوکيل متين

ستر مشر زماني صاحب ته

[hr]

ته له مهره ډک زړگـــــــــــى ئې ته نشان د شفقت ئې
ته احساس د ژوندو هيلو تـــــــه مثال د محبت ئې
ستا زړگى دى ډک لـــــه مينې ته مين په اولسونو
ته مين پــــــــه خپله خاوره ته مين په افغان پت ئې
له اخلاصه ډک نيکه ئــــــې ته يو پلار ئې مهربانه
مشاور د خپل پـــردو ئې تـــــه هر چاته بصيرت ئې
تــــه مجنون د خپل وطن ئې ستا ليلا د وطن مينه
تـــــه اواز د مينانو تـــــه عاشق د خپل ملــــــــــت ئې
مصــــــور غزلسرا ئــې تــــــــــــه خـــــاوند د قلمـــونو
تــــــه ساقي د ډېــــــــرو تږو ته مـاليار د طبيعت ئې
هــــــر غــزل دې گـــــواهي کړي پـــه ستم د ستمگرو
ته فـــــرياد د مظـــــلومــانو تـــــه مين په عدالت ئې
تـــه ئـــــې مشر د هـــــــر کشر تــــه همدم د بـــې دمانو
تــــــه ځـــــما مشــــــر کاکا ئې افتخار ئــــې برکت ئې
د متين په يتيم وس کــې نور څه نه شته دا دعا ده
خداى دې ډېر عمر نصيب کړه ستره پانگه د الفت ئې

[hr]

د ښاغلي سيداگل غريبيار د افغاني ادب مخکښانو په پروگرام کې د محترم محمد هاشم زماني صاحب د پروگرام په وياړ وويل شو. جون ـ ١٩ ـ ٢٠٠٤

Print Friendly, PDF & Email