شاعر ته

عمر بورا زماني

شاعر ته

[hr]

تــر څو به ځانګود خيالونو په ټال
تر څــــــــو به ستايو د جبين خالونه
تر څو به مست يو دساقي په خمار
تر څو به  اخلو د  ساقي   جـــامونه

د ګل له پاڼوشونډى مه جوړه وه
د ګل له رنګه رخسار مه جوړه وه
چا آننګى هم د آنــــــــارو سره وي
د اننګونه  آنار مـــــــــه جوړه    وه

کله گيدړ نه  هم زمرى جوړ شوى
د هر گيدړه شيرخان مه جوړه وه
قهرمان کله د ميدان نه    تختي
له هر بزدل قهــــرمان مه جوړه وه

چـــــــې د ملت په ژبه نه     پوهيږي
ترېنه     بابا د ملت مـــــــــه  جوړوه
دا چې په زور د خــارجيانو راشي
ترينه مارشال د همت مه جوړه وه

ياخوګوډى د بـــــل په   لاس کې لوبې
يا خو ځوانى دښايست خوا کې لوبې
يا خــــــــو شاعر د خيال دنيا کې لوبې
يا د حسينو زلـــــــــفو قات  کې  لوبې

د چا په    زور   دا  ګـــــډا کې  راغــلى
په خپل اولس ظلمونه نه وينی دوی
پريږده  بـــورا دا د  قدرت  وږي  دي
د خپل وطن  حـــــالونه  نه    وني دوی

Print Friendly, PDF & Email