دلمټک کلئ

محمد يوسف خدمتگار مزدورزوې

دلمټک کلئ

[hr]

بیا به ګهیځ شــــي بیا به لمر په ګوړا وځلیږ ي
بیا  به په د غه  تورتم کلـــــــــي  رڼا  وځلیږ  ي
بیا به د څلوبزګـــــــــران په درمندو را ټول شي
بیا به  بنجر کی د یـــــووالي  ښکلا  وځلیږي
بیا به غــونډۍ کی په کږه کلا کی ټول خاندي
بیا به کړ ۍ کی د یا دونو  ښکلا  وځلــــیږ  ي
بیا به چنــار لاندی  میلئ وي اوځوانان به وي
بیابه د کوټو، ونو سر او  سود ا وځلــــــیږ  ي
بیا  به د کلـــــــي جنکۍ کو ي ا تڼ  په ګو د ر
بیا  به د کلي هلکا ن  په  خند ا و ځلــــــیږ ي

بیا که دې کلي کی یو مشر اکــــــرم خان پیدا شو
یا  د عمر با با  لمسئ  میرزما نخان  پید ا شو
د استقلا ل د ولسي لښــــکر مرکز به جو ړ شي
که دمـــــــــزدور بابا په څیر په کی افغان پیداشو
بیا به غــــونډۍ په سر برجونو کی بیرغ ودریږي
که لمټــــــــــــکو کې لږ یووالئ  او ایمان پیدا شو
بیا  به  کونــــړ کی لمټــــــک  وي د یووالی نښه
که په قدم  د میــــــــرزمان  یو بل  انسان پیداشو
بیا یرغلګر  ټینگیدئ  نه شي  ارنــوۍ  به  ګټي
بس خدمتګاره که په مونږ کی هغه شان پیدا شو

Print Friendly, PDF & Email