دخپلواکۍ نامتو مشر

الحاج عبدالله غمخور

دخپلواکۍ نامتو مشر غازى مير زمان خان 

[hr]
سر لښکر د غازيانو لويه خانه
دوطن د خپلواکۍ د زړه سلطانه
دغيرت د پټکي وله قدرمنه
دتاريخ د تندي خاله درخشانه
دکونړدلوړو غرونو منزريه
شهسوار د سرفروشو د کاروانه
داميرامان الله په زړگي ليکه
دغازي باچا افسره قهرمانه
دخواږه وطن په حال دې خبرومه
ژړوم دې دبسملو له غوغانه
قيامتونه محشرونه دي راغلي
دالحاد د سازشونو له طوفانه
کودتا په کودتاوو باندې وشوي
د وطن خونه تالا شوله ويرانه
په زرگونو په لکونو بانې مړه شول
شاه زلمي د افغانانو له جفا نه
دخودکشو خود غرضو له شامته
غلبه د يرغلونو ده روانه
دهجرت د ناکرديو به څه وايم
رڼا ورځ راباندې شپه وه له خفگانه
خلک وايي دگور شپه ژر سبا کيږي
دا منزل  دورو دراز دى نکته دانه
سر کړه پورته له تربته چاته ګورې
ځان خبر کړه د ملت له واويلا نه
موټي کيده بيا په توره چې شي بوره
دوختونو مور په چيغو شوه جانانه
هغه ملک چې تا ګټلې و په توره
اوس وړيا له لاسه درومي له ارمانه
له خلفو نا خلفو پوره نه شوه
د سلفو لار شوه پاتې له هر چانه
په ډالرو په پونډونو پلورل کيږي
زړه مې شين دئ د وطن له زوړ و ځوانه
څوک د روس او د ايران لاسو ته ګوري
څوک ډوډۍ او غوښې غواړي له بابا نه
څوک په ويښه بادشاهي خوبونه ويني
قربانيږى له کافر او مسلمانه
د وطن په ځاى د ځان غمونه ژاړي
دبل چا په غم کې نه دي بې له ځانه
دقدرت له هوسونو خبر مه شې
خبر نه شې له رهبر او له ملا نه
نه پوهيږم د تقدير سترګې ړندې دي
که تدبير دې اوبو وړې له افغانه
ته فاتح د معرکې داستقلال يي
د جرس د آزادۍ يې جاودانه
د افغان بچي بې کوره  شو بې واره
بې وطنه بې کفنه بې درمانه
خطره ده د وطن جنازه وځي
ما خبر کړې اى غازى ميرزمان خانه

Print Friendly, PDF & Email