جگړې او نوې کال

شايسته زماني

جگړې او نوې کال

[hr]

د نســــــــــــــــــــــــلونو نســـــــــــــــــلونو دغه جنگ
دا تر څو به يــــــــو مونږ په وينــــــــــــــــــــو رنگ
کــــــــــــه مى خان بابا1 د انگريـــزانو سره وه کړې
په بله کـــــــې پرون مې کورنۍ ده کــــــــــړيدلې
خــــــــــــو دا نن چې کومـــــــــــــــــــــــه بله ده روانه
پوښتــــــــنه وکـــــــــــړم  چې ولې زه لــــــــــه چانه
پـــــــــــرون چې وو ښکلې زما وطن افغانستان
کله چې لاړم څومــــــره شومــــــــــــــــــه زه حيران
کاش چې مې کنډرې وچ باغونه لـــيدلي نواى
ستا په حال چې مې بيا دومـــــــــره ژړلـي نواى
د نوي کال خوشــــــــــــــــــالۍ مې نـــــــه لـــيدلي
دجگړې اوښـــــــــکې هــــــــــــرې خواته بهيدلي
د ماشــــــــــــــــومانو د ځغستا شور غوغا نه وه
خوشالتيا خو اننگـــــــــــو کـــــــــې د هيچا نه وه
گلان د پسرلي خو د جــــگړې خزان وو رژولي
څه هم وچـکالـــــــــــــۍ او نه باران وو سوځولي
که جـــــــــــــــــــگړه ختمه او لاسونه سره يو کړو
د وطن په رغيدو کې خپل سوچونه سره يو کړو
تــــير به د ناخوالو او تورتمونو دا دوران شي
ښکلې افغانــــستان به څو کلونو کې ودان شي
ورشو گانې به خيـــــــــــــــــرازه او شنې شي بيا
خـــــــــــــــــــــــــــــواړه پريمانه گيډې مړې شي بيا
گـــــــــــــــــــــران افغانستان به ودان کړو مـونږه
درست جهـــــــان کې ېي اوچت نشان کړو مونږه

[hr]

فبروري ٢٠٠٥
ليکونکي: شايسته زماني

Print Friendly, PDF & Email