چیـست تا ریـخ؟

علامه اقـبال لاهــوری

چیـست تا ریـخ؟

[hr]

شـا نه ا د را ک ا و د نـدا نه ریخـت
خـود شـنا س آ مـد زیا د سر گذ شت
با ز  ا نـد ر  نـیـستی  گــم  مـیـشـود
ر بـط ا یـا م  آ مــده  شـیـرا زه  بـنـد
ســوزنـش  حــفـظ  روا یا ت  کـهـن
دا سـتـا نی  قـصه ئی  ا فـسا نه  ئی؟
آ شـنــا ی  کــــــــا ر  و  مــرد  ره  کــنـد
جسم ملت را چواعصا ب ا ست ا ین
با ز  بــــــــــــر  روی  جـهـا نـت  مـیــزنـد
نـغـمـه هـــــا ی رفــته درتا رش ا سـیر
د وش درآ غــوش ا مـروزش  نـگـر

فــرد چـون پـیـوند ا یـا مش گسست
قـوم روشـن ا زسـوا د سـرگـذ شـت
ســــــرگـذ شـت ا و گـرا زیا د ش رود
نـسخـه ی بـود  تـــــرا ا ی هــوشـمـند
ربـط  ا یـا م  ا سـت مـــــــا را  پـیـرهـن 
چیست تا ریخ ا ی زخود بیگا نه ئی
ا یـن  تــــــــــرا   ا ز خـویـش  آ گه   کـند
روح را سـرمـا یه تـا ب ا ست ا یـن
هـمچـو خـنجـر بـر فـسا نـت میـزنــد
وه چه سـا ز جـا ن نـگا ر و د لپذ یر
شعله ا ی ا فـسرده در سـوزش نگـر

[hr_invisible]

شـمع ا وبـخـت ا مـم را کـوکـب ا سـت
روشن ا زوی ا مشب وهم دیشب ا ست

 پـیـش تـو بـا ز آ فـریـنـد رفــتــه  را
مـسـتی  پـا ریـنه  در صهــبا ی  ا و
طـا یـری  کـــز بـوستـا ن مـا پـریـد
ا ز نـفـسها ی  رمـــیده  زنـده  شــو
زنـد گی  را مـرغ  د ست آ موز کن
ور نـه گـردی روزکوروشب پرست
 خـیـزد ا ز حا ل تو ا سـتـقــبـا ل تـو
رشـتـه مـا ضی زا ستـقـبا ل و حا ل

چـشم پـر کا ری که  بـیـنـد رفـته را 
با ده  صـد  سـا له  در  مـیـنا ی  ا و
صـید گـیری کـو بـدا م ا نـدر کـشیـد
ضـبط  کـن تـا ریـخ را پا یـنـده  شـو 
دوش را  پـیـو ند  بــــا ا مــروز  کـــن 
رشـتـه   ا یــــــــــا م   را  آ ور   بـد سـت
ســــــــــر زنــد ا ز مـا ضی تـو حـا ل  تـو
مشکـن ا رخـوا هی حیا ت لا زوا ل 

[hr_invisible]

مـوج ا د را ک تـسلسل زنـــــد گی ا سـت
می کشا ن را شور غلغل زندگی ا ست

Print Friendly, PDF & Email