په ملي خپلواکۍ گټنه کې د لوى خان لويه برخه

استاد محمد آصف صميم

دشلمې پيړۍ په دويمه لسيزه کې له پيرنگي ښکيلاک سره د پښتنو او افغاني مجاهدينو د کارنامو په لړ کې د لوى خان ميرزمان خان  “کونړي” نوم د څلورمې جبهې په مخ کښانو کې راځي .

پر لوى خان زمونږ کورنيو مؤرخانو او بهرنيو شنونکيو د خپل خپل دريځ له وته (زاويه) ښايسته ډير څه ليکلي چې تر ټولو لومړى بشپړ  اثر پرې د عالم، ليکوال او شاعر ارواښاد عبدالخالق “اخلاص” منظوم تاريخ دى، چې “دخپلواکۍ څلورمه جبهه” نومې اثر په ترڅ کې راغلى دى،

خو دا ځل د لوى خان د خپل کاله د نغري يوې سرې سپرغۍ (ځوان ډاکتر عبدالرحمن زماني) په اروپايي سرچينو او کتابونو کې پر لوى خان خورې ورې خو لومړى لاس شننې او ځيرنې د تاريخ او تحقيق دآرونو پر بنسټ ولاړ تحقيق کړى، خو ورسره يي د هيواد د ملي تاريخ پر هغو مينه والو هم ­ چې له خپلې ژبې پرته حتى ملي تاريخ لوستو ته هم تيار نه دې ­ هم يوه لورينه کړې چې د خپل اتل نيکه کارنامې يې ورته په پارسي وړاندې کړيدي .

زه د ډاکتر عبدالرحمن “زماني” ورور دې سينه پراخۍ ته د ملي يوښت د ټينگښت   له وته گورم او دده دملي احساس لور درناوې کوم او هغو ښاغلو روڼانديو، د يو موټي هيواد او ملي تاريخ منونکيو ته هم متقابلا دهمدغسې يوه ملي احساس ددرلودو په پار لاسونه لپه کوم .

په تلو تلو کې د خپلواکۍ د څلورمې جبهې د دويم چاپ په (ب مخ کې) د خپلې هغې تيروتنې – چې له بده مرغه د ارواښاد “غبار” د تاليف (افغانستان در مسير تاريخ) په لاسوند مې کړې وه  – ازاله کوم چې ويلي مې وؤ: … لوى خان په شمال لويديزه (ختيځه) جبهه کې د عبدالوکيل خان ښې لاس ؤ ­ بلکې داسې سموم چې لوى خان په خپل ځاني د نوموړې جبهې قوماندان او بولندوى ؤ.

زه  ښاغلي ډاکتر عبدالرحمن “زماني” ته د زماني کورنۍ د يوه روڼاندي ليکوال په توگه په دې لړ کې د لابرياوو هيله من يم.
دلوى هيواد د لوى اولس (افغان ملت) د يوښت او پايښت په هيله .

درنښت
محمد آصف صميم
١٣٨٦/١٠/١٦
جلال کوټ

Leave a Reply